Polityka prywatności

Przetwarzanie danych osobowych

Chronimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe:

 • a) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej RODO,
 • b) na zasadach opisanych w niniejszym dokumencie zwanym dalej „Polityką Prywatności”, który obowiązuje od dnia 24.05.2018r.

Administrator

Jesteśmy odpowiedzialni za to w jakim celu i jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Podmiotem odpowiedzialnym (zwanym dalej „Administratorem”) za przetwarzanie danych osobowych jest: Delta Express EU Sp. z o.o. przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 36/128, 30-110 Kraków tel. 12 396 66 90

Dane kontaktowe w sprawach związanych danymi osobowymi W sprawie przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować się z nami w następujący sposób:

Delta Express EU Sp. z o.o. przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 36/128, 30-110 Kraków tel. 12 396 66 90 max@deltaexpresseu.com


Źródło pochodzenia danych osobowych

Twoje dane osobowe otrzymaliśmy:

 • a) bezpośrednio od Ciebie – przez dobrowolnie wypełnione formularze elektroniczne dostępne na stronach WWW, np. podczas rejestracji w naszych systemach lub formularzach kontaktowych;
 • b) bezpośrednio od Ciebie – ustnie lub za pośrednictwem środków komunikacji, np. telefon, pocztę elektroniczną, chat;
 • c) w związku z wykonywaniem umowy (zawartej np. z Tobą, Twoim pracodawcą, dostawcą, klientem), w szczególności w celu realizacji zlecenia;
 • d) w związku z podjęciem działań przed zawarciem umowy;
 • e) z publicznie dostępnych rejestrów – w niektórych sytuacjach korzystamy z danych udostępnionych w publicznych rejestrach, np. CEIDG, KRS, Portal Podatkowy.

Cel i podstawa prawna przetwarzania

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w niżej wymienionych celach i zgodnie z podaną podstawą prawną:

 • a) nawiązanie i podtrzymanie relacji handlowej lub biznesowej – jest to nasz prawnie uzasadniony interes w związku z prowadzoną działalnością handlową;
 • b) realizacja umowy, w szczególności realizacja zlecenia złożonego środkami komunikacji elektronicznej – wykonanie umowy;
 • c) obsługa reklamacji – wykonanie umowy;
 • d) sporządzanie, przechowywanie i prowadzenie wymaganej prawem dokumentacji – nasz obowiązek prawny;
 • e) prowadzenie rejestru korespondencji – nasz prawnie uzasadniony interes związany z dokumentowaniem okoliczności wykonania umowy oraz umożliwieniem dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
 • f) obsługa należności (w tym z użyciem zautomatyzowanego podejmowania decyzji) – nasz prawnie uzasadniony interes polegający na egzekwowaniu należności i zapobieganiu zwiększania zaległości;
 • g) wysyłanie informacji handlowych – Twoja zgoda na przetwarzanie;

Kategorie danych osobowych

W zależności od okoliczności i zakresu współpracy, możemy przetwarzać Twoje dane w różnym zakresie. Co do zasady, to Ty decydujesz jakie dane nam udostępniasz i w jaki sposób korzystasz z naszych usług.

Najczęściej przetwarzamy Twoje Dane Adresowe (np. imię, nazwisko lub nazwę podmiotu, ulicę, miejscowość i kod pocztowy) i/lub Dane Firmowe (np. nazwę jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, Imię i Nazwisko osoby fizycznej wykonującej działalność zawodową, ulica, miejscowość, kod pocztowy, NIP, czasami również REGON, adres poczty elektronicznej). Jeżeli nie podasz tych danych – niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zlecenia.

Nie będziemy przetwarzali Twoich danych osobowych jeżeli jesteś konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego i zamówisz oraz odbierzesz zamówienie w naszej siedzibie płacąc gotówką – w takim przypadku otrzymasz paragon. Jeśli będziesz chciał od nas fakturę z numerem PESEL – będziesz musiał nam pozwolić na jego przetwarzanie.

Może się zdarzyć, że Twoje dane otrzymamy od innego podmiotu w związku z wykonywaniem zawartej z nim umowy. Najczęściej takim przypadkiem będzie wskazanie Ciebie jako: adresata przesyłki lub osoby, z którą mamy dokonać uzgodnień w związku z wykonywaną umową. Jeśli udostępnisz nam swoje Dane Kontaktowe (np. imię, nazwisko, nr telefonu, adres poczty elektronicznej lub inny identyfikator internetowy) – będziemy w stanie informować Cię o postępach realizacji Twojego zlecenia lub przebiegu wykonywania umowy oraz istotnie podniesie to jakość naszej relacji handlowej/ biznesowej.

W związku z Twoją płatnością możemy przetwarzać Dane Rozliczeniowe (np. numer konta bankowego, identyfikator nadany przez podmiot realizujący płatność). Jeśli nie chcesz, żebyśmy przetwarzali dane tego typu – musisz skorzystać z przesyłki za pobraniem lub odwiedzić naszą siedzibę i dokonać płatności gotówką.

Jeżeli łącząca nas relacja biznesowa będzie zaawansowana – być może będziemy przetwarzali Twoje Dane Służbowe (np. imię i nazwisko, nazwa firmy i dane kontaktowe do niej, stanowisko) i Inne Dane (dane dobrowolnie udostępnione lub podane Administratorowi, np. treści wpisane w korespondencji elektronicznej).

Wyżej opisane dane osobowe przetwarzamy z uwzględnieniem zasad: rozliczalności, przejrzystości, prawidłowości, rzetelności, integralności i poufności.


Kategorie odbiorców danych osobowych

Generalnie nie udostępniamy danych osobowych osobom/podmiotom trzecim. W związku z realizacją zleceń/umów możemy jednak udostępniać lub powierzać przetwarzanie Twoich danych osobowych osobom lub podmiotom w przypadkach uzasadnionych wykonywaniem umowy, obowiązkiem prawnym, naszym prawnie uzasadnionym interesem lub korzystając z Twojej wyraźnej zgody. Twoje dane osobowe możemy udostępniać innym administratorom:

 • a) operatorom pocztowym (podmiotom prowadzącym działalność pocztową i/lub kurierską) – np. w celu dostarczania przesyłek i korespondencji;
 • b) instytucjom finansowym (bankom, podmiotom pośredniczącym w płatnościach) – np. w związku z realizacją płatności, zwrotami itp;
 • c) podmiotom związanym z obsługą wierzytelności (komornicy, windykatorzy, biura informacji gospodarcze) – np. w związku z koniecznością wyegzekwowania należności; Ponadto możemy powierzać przetwarzanie Twoich danych podmiotom przetwarzającym:
 • e) agencjom (agencje reklamowe i marketingowe, podmioty pośredniczące w organizacji akcji marketingowych) i tylko za Twoją zgodą – np. akcje reklamowe i promocyjne, organizacja wydarzeń i szkoleń;
 • f) usługodawcom IT (podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne lub świadczące nam usługi wsparcia technicznego, podmioty udostepniające narzędzia teleinformatyczne, w tym statystyczne, operatorzy telekomunikacyjni, dostawcy usług chmurowych) – np. Google Analytics, korzystanie z zasobów i narzędzi informatycznych oraz usług, w tym przetwarzania danych w „chmurze”;
 • g) podwykonawcom (naszym doradcom, konsultantom, audytorom, pomocy prawnej, podatkowej, rachunkowej i innym podwykonawcom) – np. w celu podzlecania wykonania części usług;

Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane

Twoje dane osobowe możemy przechowywać od momentu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy do czasu jej wykonania, a także po jej zakończeniu, w celu:

 • a) wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz przepisami prawa podatkowego – typowo 6 lat;
 • b) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym umożliwienia obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń – typowo 10 lat;
 • c) utrzymywania relacji biznesowej oraz konta w naszym systemie transakcyjnym, obsługi wsparcia technicznego – do dnia uwzględnienia Twojego prawa do: usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • d) marketingu bezpośredniego – do dnia wycofania Twojej zgody na przetwarzanie;

Twoje prawa

Zgodnie z RODO masz prawo do ochrony swoich danych osobowych, w szczególności masz prawo do:

 • a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych;
 • b) sprostowania swoich danych osobowych;
 • c) usunięcia swoich danych osobowych;
 • d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
 • f) przenoszenia swoich danych osobowych;
 • g) wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie;
 • h) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Danych Osobowych;

Jeżeli chcesz wycofać zgodę na otrzymywanie newslettera – wyślij informacje dot. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych związanych z realizacją usługi newslettera. W pozostałych przypadkach ze swoich praw możesz skorzystać kontaktując się z nami w sposób opisany w pkt 3.


Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Przetwarzane przez nas pliki „cookies” są wykorzystywane w celach technicznej statystyki. W tym zakresie nie będą jednak przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.


Zmiany Polityki Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności bez podawania przyczyny w dowolnym momencie. Zmiany, o których mowa nie ograniczają praw nabytych przez wejściem zmian w życie. O treści zmian poinformujemy na naszej stronie internetowej www.deltaexpressinc.com.

Dla kierowców

 

* Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google RODO and Warunki usługi zastosować.

gracias por el registro

Nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible.

Cerca
ZAPYTAJ O CENĘ
US/Canada
Mexico
EUrope

ZAPYTAJ O CENĘ

 • Imię
 • Telefon

 • Email
 • Kod pocztowy załadunku
 • Data i czas załadunku (w CET/CEST)
 • Kod pocztowy rozładunku
 • Data i czas rozładunku (w CET/CEST)
 • # Ilość jednostek
 • Wymiary jednostek (D,W,S) cm


 • Waga całkowita, kg
 • Dodatkowe komentarze

ZAPYTAJ O CENĘ

 • Imię
 • Telefon

 • Email
 • Kod pocztowy załadunku
 • Data i czas załadunku (w CET/CEST)
 • Kod pocztowy rozładunku
 • Data i czas rozładunku (w CET/CEST)
 • # Ilość jednostek
 • Wymiary jednostek (D,W,S) cm


 • Waga całkowita, kg
 • Dodatkowe komentarze

ZAPYTAJ O CENĘ

 • Imię
 • Telefon

 • Email
 • Kod pocztowy załadunku
 • Data i czas załadunku (w CET/CEST)
 • Kod pocztowy rozładunku
 • Data i czas rozładunku (w CET/CEST)
 • # Ilość jednostek
 • Wymiary jednostek (D,W,S) cm


 • Waga całkowita, kg
 • Dodatkowe komentarze